Historia

Górny Śląsk jest to województwo położone w Polsce i Czechach znajduje się w dorzeczu górnej Odry i początku Wisły. Gdy zaczynał się okres średniowiecza w dorzeczu Odry górnej powstały trzy główne osady: wokół dzisiejszych Raciborza, Koźla i Głubczyc oprócz tego na północy wokół Opola i na południu wokół Opawy. Pozostałe regiony były jednak mniej zaludnione. W latach 985-990 była kampania wojenna Mieszka I przeciwko Czechom, co spowodowało zajęcie części Śląska. W 991 roku powstał pierwszy dokument potwierdzający przyłączenie śląska, dokument mógł się nazywać Dagome iudex. Parę lat później czyli w 1000 roku zostało utworzone biskupstwo wrocławskie, które miało w swoich zasięgach Dolny Śląsk i większość Górnego Śląska. W roku 1038 książę czeski Brzetysław I odebrał Polakom Śląsk i przyłączył go do Czech jednak nie na długo bo po 12 latach Kazimierz I Odnowiciel najechał na Czechy, wskutek czego udało mu się przyłączyć Śląsk do Polski, jednak zgodnie z układem w Quedlinburgu polscy władcy musieli płacić Czechom trybut z ziem Śląskich. Jak wszystkim z historii wiadomo XIX i XX wiek dla Polski jak i dla Śląska był okrutnym czasem, spowodowanym przez wojny i rozbiory. Na początku XIX wieku zostało narzucone rozporządzenie o nakazie nauki języka niemieckiego w szkołach, jednak po paru latach ks. Józef Szafranek zażądał w sejmie pruskim równouprawnienia języka polskiego z niemieckim na Górnym Śląsku, jednak nie na długo bo po około 30 latach na wniosek Bismarcka język polski został ponownie usunięty ze szkół. W roku 1889 odbył się strajk górników, który trwał około dwa tygodnie. Na początku XX wieku, a mianowicie w 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie Śląskie, następnie rok po roku rozpoczęło się drugie i trzecie powstanie Śląskie. Wraz z wybuchem II wojny światowej w roku 1939 odbyła się okupacja niemiecka wskutek czego województwo Śląskie zostaje wcielone do III Rzeszy. Tego samego roku 8 października Adolf Hitler wydał dekret o likwidacji autonomii województwa śląskiego. W 1940 roku III Rzesza na terenie Śląska utworzyła obozy pracy przymusowej dla kobiet i obozy zagłady np. w Auschwitz. Obozy te po trzech latach osiągnęły stan około 50 tys. więźniów. W styczniu 1945 roku przez wschodni Górny Śląsk przechodzą “Marsze śmierci” w trakcie których śmierć poniosło ok. 15 tys. osób więźniów niemieckiego obozu w Auschwitz. W tych samych latach zaczęły się masowe wywozy tysięcy miejscowej ludności, zwłaszcza górników, na roboty przymusowe do ZSRR, głównie w rejony Donbasu. 6 maja 1945 roku Krajowa Rada Narodowa likwiduje autonomię Górnego Śląska. W 1981 roku 13 grudnia po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce na Śląsku dochodzi do bardzo licznych strajków i akcji protestujących np. w KWK Piast, gdzie tysiąc górników przebywało pod ziemią dwa tygodnie. W 1981 roku 16 grudnia zostali rozstrzelani górnicy w kopalni Wujek w Katowicach. To nie cała historia Śląska, zostały tutaj wymienione najbardziej kluczowe i drastyczne przeżycia tego województwa, które w historię jest bardzo bogate.