Folklor to słowo określające materialne i niematerialne dziedzictwo kultury ludowej. Najbardziej znanym propagatorem polskiego folkloru był znany etnograf Oskar Kolberg. Folklor dzieli się na dwie grupy: materialną do której zaliczamy architekturę ludową, sztukę ludową i stroje ludowe, oraz niematerialną w skład której wchodzą; pieśni, przysłowia czy legendy. Folklor zdobywa coraz więcej sympatyków, powstają nowe Zespoły Pieśni i Tańca promujące folklor, który jest częścią naszej polskiej tradycji i kultury.
Etnolekt śląski – zespół gwar śląskich, być może łączących się w kilka dialektów, którym posługuje się rdzenna ludność Górnego Śląska oraz reliktowo etnolektu miały wpływ zapożyczenia z języków: literackiego polskiego, czeskiego (szczególnie z narzecza morawskiego, traktowanego niekiedy jako odrębny język), niemieckiego (najczęściej z germańskiego dialektu śląskiego) oraz częściowo słowackiego. W mowie tej konsekwentnie dominuje fonologia i morfologia i przeważa źródłosłów słowiański. Znaczna część wyrażeń bliższa jest językowi staropolskiemu niż współczesnej polszczyźnie standardowej.

Wykonał: Krystian Gamoń i Krystian Gicala